Všeobecné obchodné podmienky

EDUREC, s.r.o., IČO: 36 820 709, DIČ: 2022432929

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj zájazdov.

Základné informácie

  1. Cestovná agentúra EDUREC, s.r.o. (ďalej len CA) je autorizovaným predajcom zájazdov cestovných kancelárií (ďalej len CK) s ktorými má riadne uzavretú zmluvu o sprostredkovaní predaja zájazdov. Všetky CK sú riadne poistené voči insolventnosti a pôsobia na slovenskom trhu už niekoľko rokov.

  2. EDUREC, s.r.o. pôsobí ako zmluvný predajca zájazdov a ďalších produktov CK, čo znamená, že zmluvný vzťah uzatvárate prostredníctvom nás priamo s príslušnou CK. Naším zmluvným právom na základe zmluvného vzťahu s príslušnou CK je uzatvoriť zmluvu o obstaraní zájazdu (cestovnú zmluvu) medzi klientom a CK v mene a na účet CK.

Zájazdy si u nás objednávate za tú istú cenu a za tých istých podmienok ako v CK!

Vznik zmluvného vzťahu

  1. Právoplatný zmluvný vzťah vzniká podpísaním zmluvy o obstaraní zájazdu medzi klientom a príslušnou CK (za CK podpisuje zmluvu v zastúpení EDUREC, s.r.o.).

  2. Pri elektronickej komunikácii môže každý návštevník serveru poslať ľubovoľné množstvo NEZÁVÄZNÝCH objednávok. CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré sú neúplné a neobsahujú povinné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, správne telefónne číslo, e-mail a pod.), sú rozporuplné, alebo bez odpovedi klienta.

  3. Po prijatí nezáväznej objednávky vykoná CA rezerváciu zájazdu. V prípade, že zájazd už nemá voľné miesta, CA okamžite kontaktuje klienta a dohodne s ním ďalší postup.

  4. Pri úspešnej rezervácii je klientovi, podľa predchádzajúcej dohody, predložená zmluva o obstaraní zájazdu (cestovná zmluva) s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu buď priamym kontaktom, e-mailom, poštou, alebo kuriérom a to na náklady CA.

Platba

  1. Za katalógové zájazdy, objednávané skôr ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, zaplatí klient pri podpise zmluvy spravidla 50 percent z jeho plnej ceny, a následne potom, najneskôr jeden kalendárny mesiac pred nástupom na zájazd, doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny zájazdu.

  2. Zájazdy typu "last minute" a zájazdy objednávané menej ako jeden mesiac pred jeho uskutočnením, hradí klient jednorázovo plnú cenu zájazdu.

  3. Úhrady záloh a doplatkov sa uskutočňujú priamou platbou v prevádzkarni CA alebo priamym vkladom na účet CA v pobočke príslušnej banky, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

  4. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre klienta záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže dôjsť k stornu rezervácie zájazdu).

  5. Poplatky za platbu v SR sú hradené takto:

 • poplatok za platbu zálohy, alebo doplatku od klienta na účet CA hradí klient,

 • poplatky za platbu zálohy, alebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA,

 • poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (klient alebo CA),

 • poplatky za vracanie preplatku klientovi nesie CA bez ohľadu na príčinu,

 • platby zo zahraničia a do zahraničia a poplatky hradí vždy klient.

Cestovné doklady

  1. Potrebné cestovné doklady - vouchery, letenky, pokyny na cestu a pod. obdrží klient od CA alebo príslušnej CK. Závisí od termínu a krajiny, ktorú chce klient navštíviť. Doklady sú doručované cca týždeň pred nástupom na zájazd a napr. letenky môžu byť odovzdané až na letisku.

Zájazdy na vyžiadanie

  1. U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať si zájazd najskôr u partnera CK (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100 percent ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá sa po úspešnej registrácii stáva záväznou, vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie, v prípade ak si klient nevyberie iný zájazd, sa vždy vracia záloha v plnej výške.

Storno podmienky

  1. Klient je oprávnený stornovať objednaný zájazd podľa storno podmienok danej CK.

Osobné údaje a ich ochrana

  1. Klient vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby CA spracovala a uschovávala jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti CA a spracovávala ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z., resp. ďalších platných právnych predpisov SR. Klient udeľuje CA tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže klient odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu klientom CA a CA bude uchovávať len doklady, ktoré jej vyplývajú z plnenia povinností z uzatvorených zmlúv s CK (archivácia zmlúv o obstaraní zájazdu).

  2. Klient pri pri podpísaní zmluvy o obstaraní zájazdu (cestovnej zmluvy) vyjadruje osobitne aj svoj súhlas s tým, aby mu CA zasielala správy o činnosti, ponukách a akciách CA. Klient môže kedykoľvek písomnou formou odvolať tento súhlas. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu klientom cestovnej agentúre.

Odmietnutie klienta

  1. CA si vyhradzuje právo odmietnuť klienta hlavne v nasledujúcich prípadoch:

 • klient posiela stále neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky alebo posiela objednávky s vedomím, že si zájazd v skutočnosti neobjedná,

 • klient vo viac ako dvoch prípadoch po sebe bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku po potvrdení rezervácie,

 • klient vo viac ako dvoch prípadoch nepošle podpísanú cestovnú zmluvu.

Záverečné ustanovenia

  1. CA si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke a v predajni CA.
  2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči klientovi uzavretím zmluvy o obstaraní zájazdu (cestovnej zmluvy).
  3. Klient podpísaním zmluvy o obstaraní zájazdu (cestovnej zmluvy) alebo zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
  4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.06.2015.