Všeobecné obchodné podmienky CA

EDUREC, s.r.o., IČO: 36 820 709, DIČ: 2022432929

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj zájazdov.

Základné informácie

  1. Cestovná agentúra EDUREC, s.r.o. (ďalej len CA) je autorizovaným predajcom zájazdov cestovných kancelárií (ďalej len CK) s ktorými má riadne uzavretú zmluvu o sprostredkovaní predaja zájazdov. Všetky CK sú riadne poistené voči insolventnosti a pôsobia na slovenskom trhu už niekoľko rokov.

  2. EDUREC, s.r.o. pôsobí ako zmluvný predajca zájazdov a ďalších produktov CK, čo znamená, že zmluvný vzťah uzatvárate prostredníctvom nás priamo s príslušnou CK. Naším zmluvným právom na základe zmluvného vzťahu s príslušnou CK je uzatvoriť zmluvu o obstaraní zájazdu (cestovnú zmluvu) medzi klientom a CK v mene a na účet CK.

Zájazdy si u nás objednávate za tú istú cenu a za tých istých podmienok ako v CK!

Vznik zmluvného vzťahu

  1. Právoplatný zmluvný vzťah vzniká podpísaním zmluvy o obstaraní zájazdu medzi klientom a príslušnou CK (za CK podpisuje zmluvu v zastúpení EDUREC, s.r.o.).

  2. Pri elektronickej komunikácii môže každý návštevník serveru poslať ľubovoľné množstvo NEZÁVÄZNÝCH objednávok. CA si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré sú neúplné a neobsahujú povinné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, správne telefónne číslo, e-mail a pod.), sú rozporuplné, alebo bez odpovedi klienta.

  3. Po prijatí nezáväznej objednávky vykoná CA rezerváciu zájazdu. V prípade, že zájazd už nemá voľné miesta, CA okamžite kontaktuje klienta a dohodne s ním ďalší postup.

  4. Pri úspešnej rezervácii je klientovi, podľa predchádzajúcej dohody, predložená zmluva o obstaraní zájazdu (cestovná zmluva) s potrebnými pokynmi na úhradu zájazdu buď priamym kontaktom, e-mailom, poštou, alebo kuriérom a to na náklady CA.

Platba

  1. Za katalógové zájazdy, objednávané skôr ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, zaplatí klient pri podpise zmluvy spravidla 50 percent z jeho plnej ceny, a následne potom, najneskôr jeden kalendárny mesiac pred nástupom na zájazd, doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny zájazdu.

  2. Zájazdy typu "last minute" a zájazdy objednávané menej ako jeden mesiac pred jeho uskutočnením, hradí klient jednorázovo plnú cenu zájazdu.

  3. Úhrady záloh a doplatkov sa uskutočňujú priamou platbou v prevádzkarni CA alebo priamym vkladom na účet CA v pobočke príslušnej banky, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.

  4. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre klienta záväzné a CA nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby (zo strany CK môže dôjsť k stornu rezervácie zájazdu).

  5. Poplatky za platbu v SR sú hradené takto:

   • poplatok za platbu zálohy, alebo doplatku od klienta na účet CA hradí klient,
   • poplatky za platbu zálohy, alebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA,
   • poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (klient alebo CA),
   • poplatky za vracanie preplatku klientovi nesie CA bez ohľadu na príčinu,
   • platby zo zahraničia a do zahraničia a poplatky hradí vždy klient.

Cestovné doklady

  1. Potrebné cestovné doklady - vouchery, letenky, pokyny na cestu a pod. obdrží klient od CA alebo príslušnej CK. Závisí od termínu a krajiny, ktorú chce klient navštíviť. Doklady sú doručované cca týždeň pred nástupom na zájazd a napr. letenky môžu byť odovzdané až na letisku.

Zájazdy na vyžiadanie

  1. U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať si zájazd najskôr u partnera CK (hotel v zahraničí a pod.). V takomto prípade je CA oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100 percent ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá sa po úspešnej registrácii stáva záväznou, vzťahujú sa na ňu ihneď storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie, v prípade ak si klient nevyberie iný zájazd, sa vždy vracia záloha v plnej výške.

Storno podmienky

  1. Klient je oprávnený stornovať objednaný zájazd podľa storno podmienok danej CK.

Osobné údaje a ich ochrana

  1. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ste udelili spoločnosti EDUREC, s.r.o., IČO 36 820 709, so sídlom Sv. Cyrila a Metoda 3421/14, 038 61 Vrútky, zapísanej v obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sro, vložka 19374/L (ďalej iba „Správca“).Osobné údaje budú spracovávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môže spracovávať aj poskytovateľ softwaru, prípadne ďalšie osoby, ktorých ingerencia vyplýva z charakteru poskytovaných služieb alebo plnenia zmluvných alebo právnych povinností, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.

   Osobné údaje môžu byť taktiež odovzdané tretím osobám v súvislosti s plnením zmluvných podmienok, ako aj tých uložených príslušnými právnymi predpismi (orgány štátnej správy, zmluvný partner pre vedenie účtovníctva, a pod.).

  2. ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

   Správca, bude spracovávať iba tie osobné údaje, s ktorých spracovaním ste súhlasili a iba v rozsahu nevyhnutne nutnom pre účel, pre ktorý sú spracovávané. Spracovávať budeme tiež Vaše osobné údaje za účelom splnenia povinností, ktoré nám ukladá zákon a iné obecne záväzne právne predpisy (daňové predpisy, archivácia a pod.). Pre Vašu informáciu uvádzame jednotlivé kategórie osobných údajov:

   • identifikačné údaje slúžiace k Vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii (meno, priezvisko, titul, číslo OP alebo rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt s Vami (kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné obdobné informácie),
   • popisné údaje (napr. bankové spojenie),
   • ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy.
  3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

   Správca bude spracovávať iba tie údaje, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti budeme Vaše osobné údaje spracovávať pre tieto účely:

   • účely obsiahnuté vo výslovnom súhlase, ktorý ste nám poskytli (plnenie povinností a výkon práv z uzatvorenej ubytovávej zmluvy),
   • ochrana práv Správcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok),
   • plnenie povinností vyplývajúcich pre Správcu z obecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí orgánov štátnej správy (napr. vedenie účtovníctva, archivácia a pod.).
  4. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV

   Osobné údaje, ktoré spracovávame sú získavané na základe:

   • Vami udeleného výslovného súhlasu a priamo od Vás (ubytovacia zmluva, e-mailová korešpondencia, telefón, chat, webové stránky, kontaktné formuláre, sociálne siete, vizitky a pod.). Povinný ste poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov ste povinný zmenu bezodkladne oznámiť správcovi.
   • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. Obchodný register, Živnostenský register, verejný telefónny zoznam a pod.),
   • od tretej osoby, ktorej ste udelili súhlas s odovzdaním Vašich osobných údajov Správcovi.
  5. SUBJEKTY OSOBNÝCH ÚDAJOV

   Spracovávame iba údaje tých osôb, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti tak spracovávame osobné údaje:

   • klientov,
   • zamestnancov,
   • zmluvných partnerov,
   • tretích osôb ak je to nevyhnutne nutné (napr. Uchádzač o zamestnanie a pod.).

  6. DOBA SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV

   Vaše údaje budeme spracovávať vždy iba dobu nevyhnutne potrebnú pre daný účel. Doba spracovania je určená buď v rámci Vami poskytnutého súhlasu, v uzatvorenej zmluve, alebo je stanovená obecne záväzných právnym predpisom.


  7. SPÔSOB SPRACOVANIA  A OCHRANY

   Spracovávanie prebieha spravidla v sídle Správcu, poverenými zamestnancami Správcu. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne aj manuálnym spôsobom v prípade osobných údajov v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu ako aj k inému zneužitiu. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené rešpektujú Vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

  8. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

   ZOOU a GDPR Vám, ako subjektu údajov, zakladajú široké oprávnenia. K najdôležitejším z nich patrí právo na prístup k údajom zahŕňajúce právo na informácie týkajúce sa:

   • rozsahu a účelu spracovania,
   • doby spracovávania,
   • zdroja osobných údajov,
   • príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorých osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
   • právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov,
   • profilovanie osobných údajov.

   Ak sa budete domnievať, že Správca vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete požiadať Správcu o vysvetlenie alebo odstránenie závadného stavu (napr. blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov).
   V prípade, že by sme na Vašu žiadosť nereflektovali, máte možnosť obrátiť sa so svojim problémom na dozorný úrad, ktorým je podľa ZOOU Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: 02/32 31 3214, statny.dozor@pdp.gov.sk.

Odmietnutie klienta

  1. CA si vyhradzuje právo odmietnuť klienta hlavne v nasledujúcich prípadoch:

   • klient posiela stále neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky alebo posiela objednávky s vedomím, že si zájazd v skutočnosti neobjedná,
   • klient vo viac ako dvoch prípadoch po sebe bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku po potvrdení rezervácie,
   • klient vo viac ako dvoch prípadoch nepošle podpísanú cestovnú zmluvu.

Záverečné ustanovenia

  1. CA si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke a v predajni CA.
  2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči klientovi uzavretím zmluvy o obstaraní zájazdu (cestovnej zmluvy).
  3. Klient podpísaním zmluvy o obstaraní zájazdu (cestovnej zmluvy) alebo zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
  4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 24.5.2018.