Všeobecné obchodné podmienky PATRIS

EDUREC, s.r.o., IČO: 36 820 709, DIČ: 2022432929

Dvojizbový apartmán v Apartmánovom dome PATRIS****

Rekreačná 1168, 059 41 Tatranská Štrba

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA POBYTOCH

 


Článok I. - Účastníci zmluvného vzťahu

 1. Účastníkmi zmluvného vzťahu pri poskytovaní služieb sú:

a)   na jednej strane EDUREC, s.r.o., zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, dňa 21.08.2007; Oddiel: Sro, Vložka č. 19374/L, so sídlom Sv. Cyrila a Metoda 3421/14, 038 61 Vrútky, IČO: 36 820 709, ktorý do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom ponuky a realizácie svojich služieb (ďalej len poskytovateľ),

b)  na druhej strane objednávateľ (ďalej tiež zákazník, hosť resp. klient) – t.j. fyzická alebo právnická osoba, spôsobilá k právnym úkonom. Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok je objednávateľom osoba, ktorá s poskytovateľom uzatvorila Zmluvu o pobyte v apartmáne (ďalej len Zmluva), alebo osoba, na ktorú bol pobyt v súlade s týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na pobytoch prevedený. Klienti môžu byť:

 • tuzemci,
 • cudzozemci v rozsahu a za podmienok stanovených osobitnými právnymi predpismi, najmä však devízovým zákonom.

2. Pokiaľ tuzemec objednáva pobyt alebo služby pre cudzozemca, je povinný o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa už pri objednávaní pobytu alebo služieb.

3. Účasť na pobyte môže pre klienta dohodnúť aj právnická osoba, ktorá priamo vstupuje do práv a povinnosti ako klient.

4. U osôb mladších ako 18 rokov je vznik zmluvného vzťahu podmienený účasťou, sprevádzaním a dohľadom dospelého účastníka počas pobytu.

Článok II. - Vznik zmluvných vzťahov pri pobytoch

 1. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom. a objednávateľom sa riadi ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).
 2. Podkladom pre vznik zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a objednávateľom je objednávka pobytu objednávateľom. Objednávku pobytu v ubytovacom zariadení Apartmánový dom PATRIS musí objednávateľ realizovať písomne, e-mailom alebo telefonicky minimálne 14 dní pred termínom nástupu na pobyt (ak nie je s poskytovateľom dohodnuté inak). Objednávku schvaľuje konateľ poskytovateľa, alebo ním poverená osoba a rezervuje objednaný pobyt na obdobie maximálne 3 dni. Počas tohto obdobia musí vzniknúť zmluvný vzťah podľa bodu 4 tohto článku a musí byť uhradená cena pobytu podľa bodu 6 tohto článku. V opačnom prípade rezervácia automaticky zaniká.
 3. Po schválení objednávky poverený zástupca poskytovateľa zašle na adresu uvedenú v objednávke alebo elektronicky na uvedený email v objednávke:

a)  –návrh Zmluvy, ktorý obsahuje cenu pobytu, číslo účtu na vykonanie platby, termín pobytu, údaje o ubytovaných osobách, objednaných službách a povinných doplatkoch,

b) Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na pobytoch pre pobyt v ubytovacom zariadení „Apartmánový dom PATRIS“.

4. Zmluvný vzťah vzniká na základe uzatvorenej Zmluvy. Zmluva platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v Zmluve, ručí objednávateľ v plnej miere tak, ako za plnenie svojich vlastných. Pokiaľ nie je dohodnuté alebo upresnené inak, tak platí, že objednávateľ je súčasne zmluvným platcom.

5. Obsah zmluvného vzťahu je vymedzený obsahom Zmluvy a týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na pobytoch. Pokiaľ sú ustanovenia Zmluvy odlišné od ustanovení týchto Všeobecných zmluvných podmienok účasti na pobytoch, platia ustanovenia Zmluvy.

6. Podpísaním zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite. Súčasne poskytovateľovi vzniká právo na zaplatenie 100 % z ceny pobytu objednávateľom.

Článok III. – Ceny služieb a platobné podmienky

 1. Cenou za pobyt a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do pobytu (ďalej len „cena pobytu“) sa rozumie celková cena, uvedená v Zmluve. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená na Zmluve potvrdenej poskytovateľom.
 2. Ceny pobytov a súvisiacich služieb sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi poskytovateľom a objednávateľom. Nároky na zľavy uplatňuje objednávateľ sám pred uzatvorením Zmluvy. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne a ak vznikol nárok na viaceré druhy zliav, nie je ich možné sčítať. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu pobytu, resp. ukončeniu čerpania služieb.
 3. Poskytovateľ je oprávnený jednostranným úkonom zvýšiť cenu pobytu resp. služieb v prípade, že dôjde k výrazným zmenám v cenách služieb, napr. v dôsledku:

a)   zmeny kurzu eura použitého na určenie ceny pobytu v priemere o viac ako 5% a ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21.dňa pred začatím pobytu,

b)  devalvácie meny,

c)   zmeny sadzby dane alebo iných nepredvídaných vplyvov.

4. Písomné oznámenie o zvýšení ceny je poskytovateľ povinný objednávateľovi odoslať bezodkladne, najneskôr však v termíne 21 dní pred začatím pobytu. Objednávateľ súhlasí s právom poskytovateľa zvýšiť vo vyššie uvedených prípadoch pôvodnú cenu pobytu a zaväzuje sa rozdiel v cene v plnej výške a stanoveným spôsobom uhradiť. Zvýšenie ceny z vyššie uvedených dôvodov nezakladá právo objednávateľa zrušiť pobyt bez úhrady storno poplatku v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na pobytoch.

5. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa platbu vo výške 100 % ceny pobytu pri uzatvorení Zmluvy. V zmluve môžu byť platobné podmienky dohodnuté odlišne. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu pobytu a prípadné doplatky v lehote splatnosti na základe Zmluvy. V prípade platby poukážkou alebo bankovým prevodom je za deň úhrady považovaný deň, kedy je platba pripísaná na účet poskytovateľa.

6. Poskytovateľ má nárok na „vratnú kauciu“vo výške 100 Eur, ktorú je objednávateľ povinný zložiť pri nástupe na pobyt, z ktorej sa uhrádzajú prípadné škody alebo straty vzniknuté na majetku poskytovateľa spôsobené klientom počas pobytu v Apartmánovom dome PATRIS. Ak objednávateľ počas pobytu nespôsobí žiadne škody, vráti poskytovateľ „vratnú kauciu“ v plnej výške objednávateľovi. Bez zloženia „vratnej kaucie“ nemá poskytovateľ povinnosť objednávateľa ubytovať. Ak objednávateľ odmietne zložiť „vratnú kauciu“ a z tohto titulu nenastúpi na pobyt považuje sa to za storno pobytu v deň nástupu na pobyt podľa článku IX, bod 3.

7. V prípade, že objednávateľom je právnická osoba je poskytovateľ povinný vystaviť faktúru na cenu objednaných a vyčerpaných služieb.

8. Objednávateľ je povinný sám sledovať a dodržiavať termíny na platby ceny pobytu, prípadne iných objednaných služieb alebo súvisiacich platieb.

9. V prípade nedodržania termínov a podmienok platieb podľa týchto všeobecných zmluvných podmienok účasti na pobytoch má poskytovateľ právo odstúpiť od Zmluvy a vylúčiť objednávateľa z rezervovaného pobytu.

 10. Vylúčený objednávateľ bude v tomto prípade písomne vyrozumený a prijatá platba, znížená o storno poplatok vypočítaný podľa týchto všeobecných zmluvných podmienok účasti na pobytoch, mu bude vrátená.

11. Právo na riadne poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až po zaplatení úplnej ceny pobytu a súčasným splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.

12. Klient, ktorý pre nesplnenie týchto podmienok na pobyt nenastúpi, alebo sa na ňom nemôže inak zúčastniť (alebo sa zúčastní a poskytovateľovi vzniknú dodatočné náklady), znáša náklady, ktoré vzniknú poskytovateľovi a je povinný uhradiť poskytovateľovi aj vzniknutú škodu.

 

Článok IV. - Práva a povinnosti objednávateľa

 1. K základný právam objednávateľa patrí:

a)  právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

b)  právo vyžadovať od poskytovateľa informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,

c)  odstúpiť od Zmluvy podľa článku IX. týchto všeobecných zmluvných podmienok účasti na pobytoch kedykoľvek pred začatím čerpania služieb za podmienky uhradenia vypočítaného storno poplatku,

d)  právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytovaných služieb a zároveň na náležité vybavenie reklamácie v súlade s článkom X. týchto všeobecných zmluvných podmienok účasti na pobytoch vrátene práva na ich odstránenie, doplnenie služieb, prípadne na náhradné poskytnutie novej služby alebo primeranú zľavu z dohodnutej ceny zaplatených služieb,

e)  právo písomne oznámiť poskytovateľovi pred začiatkom pobytu, že sa namiesto neho zúčastní iná osoba v Zmluve uvedená alebo iný účastník pobytu. Oznámenie musí obsahovať vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou Zmluvou, s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na pobytoch a že spĺňa všetky podmienky účasti na pobyte. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za riadne zaplatenie ceny pobytu.

f)  právo vyžadovať od poskytovateľa potrebné informácie o okolnostiach a náležitostiach služieb zahrnutých do ceny pobytu,

g)  právo byť bezodkladne oboznámený s prípadnými zmenami programu pobytu, rozsahu služieb a ceny pobytu,

h)  na ochranu údajov, ktoré objednávateľ uvádza v Zmluve a ostatných dokladoch pred nepovolanými osobami.

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí:

a)  poskytnúť poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne uviesť požadované údaje v Zmluve vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky poskytovateľa,

b)  zaplatiť cenu pobytu v súlade s článkom III týchto všeobecných zmluvných podmienok účasti na pobytoch a na výzvu poskytovateľa zaplatenie preukázať dokladom,

c)  zložiť „vratnú kauciu“ pri nástupe na pobyt podľa článku III, bod 6.

d)  bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej poskytovateľom oznamovať poskytovateľovi svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,

e)  prevziať od poskytovateľa doklady potrebné na čerpanie služieb a riadne ich skontrolovať pred začatím pobytu.

f)   zabezpečiť u osôb mladších ako 18 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas pobytu, zaistiť sprievod a dohľad osobám, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,

g)  dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku X. týchto Všeobecných zmluvných podmienok účasti na pobytoch,

h) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,

i)  počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov pobytu alebo dodávateľov služieb,

j)  zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať, obmedzovať alebo odpudzovať ostatných účastníkov pobytu,

k) uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby potvrdené podľa Zmluvy,

l)  uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na pobyte v prípade, ak svojim konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program pobytu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných účastníkov pobytu, dodávateľov služieb a poskytovateľa,

m) dostaviť sa na miesto čerpania služieb v stanovenom čase so všetkými dokladmi,

n)  nenosiť do apartmánu športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradená miestnosť na každom poschodí apartmánového domu,

o)  dodržiavať ubytovací poriadok.

3. V prípadoch, že účastník pobytu obmedzuje z akéhokoľvek dôvodu počas trvania pobytu svojim nevhodným alebo dohodnutým pravidlám odporujúcim konaním poskytovateľa ako organizátora pobytu, zmluvných partnerov alebo iných účastníkov pobytu (hrubým, nekultúrnym či hlučným správaním, nadmerným použitím alkoholu, omamných látok a pod.), porušuje pokyny poskytovateľa, či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie pokladané za porušenie podstatnej náležitosti Zmluvy a poskytovateľ je oprávnený vyvodiť voči nemu postih spočívajúci v neposkytnutí ďalších služieb počas pobytu alebo aj vylúčenia z celého pobytu. V prípade, keď dôjde k vylúčeniu klienta z pobytu v dôsledku jednostranného nedodržania zmluvných podmienok klientom, je poskytovateľ oprávnený jednostranne zrušiť Zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie za nevyužité služby. Na uvedené jednostranné zrušenie Zmluvy je postačujúca ústna forma realizovaná voči klientovi oficiálnym zástupcom poskytovateľa.

4. K povinnostiam právnických osôb, ktoré vstupujú do zmluvného vzťahu s poskytovateľom patrí:

a)  oboznámiť účastníkov pobytu so Zmluvou a so Všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na pobytoch poskytovateľa,

b)  zabezpečiť, aby všetci účastníci pobytu, plnili základné povinnosti klientov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť, a ktorých vykonávateľom môže byť iba jednotlivý účastník.

5. Každý klient zodpovedá za svoj zdravotný stav a pred nástupom na pobyt je povinný zvážiť svoj zdravotný stav s ohľadom na podmienky miesta pobytu.

 

Článok V. - Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ je povinný pred uzatvorením Zmluvy informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré sú mu známe a ktoré majú vplyv na rozhodnutie objednávateľa o kúpe pobytu.
 2. Zrealizovaná platba za pobyt nebude vrátená, ak sa objednávateľ nezúčastnil pobytu, alebo nemohol byť ubytovaný v dôsledku chybne poskytnutých údajov v Zmluve alebo pokiaľ sa nedostavil v Zmluve určenom termíne na miesto ubytovania (začiatku poskytovania služieb).
 3. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť klientovi plnenia nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak zákazník porušuje tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na pobytoch, ak zákazník spôsobil výrazné poškodenia ubytovacieho zariadenia, alebo ak správanie zákazníka počas pobytu je neprístojné. Zároveň si poskytovateľ vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt zákazníkom, u ktorých v minulosti došlo k uvedenému správaniu.

Článok VI – Ubytovanie klientov

 1. Najskoršou hodinou nástupu na pobyt je 14. hodina prvého dňa pobytu. Ukončenie pobytu je do 10. hodiny posledného dňa pobytu. Zákazník, ktorý požaduje ubytovanie v deň nástupu na pobyt pred 14. hodinou a preto sa apartmán nemôže predchádzajúcu noc poskytnúť inému zákazníkovi, uhradí cenu ubytovania aj za predchádzajúcu noc. Zákazník, ktorý požaduje ukončenie pobytu po 10. hodine posledného dňa a preto sa apartmán nemôže nasledujúcu noc poskytnúť inému zákazníkovi, uhradí cenu ubytovania aj za nasledujúcu noc.
 2. Pri nástupe na pobyt je vždy prítomný zástupca spoločnosti poskytovateľa alebo ním poverená osoba, ktorému sa zákazník preukáže platnou Zmluvou a dokladom o zaplatení. Ubytovanie zákazníka môže byť uskutočnené len v prípade predloženia uvedených dokladov, inak nie je možné zákazníka ubytovať a umožniť mu pobyt. Poverený zástupca poskytovateľa môže vyžadovať od zákazníka kópiu dokladu o zaplatení.
 3. Zákazník spolu so zástupcom poskytovateľa pri nástupe na pobyt vypíše Odovzdávací a preberací protokol ubytovacieho zariadenia, ktorý zákazník potvrdí svojim podpisom. Odovzdávací a preberací protokol ubytovacieho zariadenia sa vystaví v 2 vyhotoveniach, 1x pre poskytovateľa, 1x pre zákazníka. Ďalej zástupca poskytovateľa oboznámi zákazníka s bezpečnostnými zásadami správania sa v ubytovacom zariadení a v jeho najbližšom okolí, s Ubytovacím poriadkom apartmánového domu PATRIS (apartmán 27), s návodmi na používanie spotrebičov (TV, mikrovlnná rúra, el. pec Gorenje, sklokeramická platňa, nastavenie kúrenia), s kontaktnými údajmi na poskytovateľa a spoločne so zákazníkom skontrolujú inventár ubytovacieho zariadenia.
 4. Zástupca poskytovateľa zapíše ihneď po príchode každú osobu do Knihy ubytovaných. Za týmto účelom je každý zákazník povinný predložiť príslušnému zástupcovi poskytovateľa osobný preukaz, z ktorého je možné údaje pre zápis získať (občianky preukaz, vodičský preukaz, pas). Ak je skutočný počet osôb vyšší ako je uvedený v Zmluve, zástupca poskytovateľa má právo neubytovať nadbytočné osoby alebo vyžadovať doplatok.
 5. Pri odchode zákazníka je vždy prítomný zástupca poskytovateľa, ktorý prevezme kľúče, skontroluje ubytovacie zariadenie (prípadné poškodenie) a podpíše Odovzdávací a preberací protokol.
 6. Zákazník je povinný po ukončení pobytu odovzdať ubytovacie zariadenie v takom stave, v akom ho na začiatku pobytu prebral. Vznik prípadných strát alebo škôd na majetku je povinný zákazník uhradiť pri ukončení pobytu. Za týmto účelom má právo poskytovateľ, znížiť „vrátenie kaucie“ o výšku škody podľa cenníka v Inventárnom súpise. V prípade ak straty a škoda prevyšujú výšku „vratnej kaucie“, je zákazník povinný vzniknutý rozdiel bezprostredne uhradiť pri ukončení pobytu. Ak si povaha a charakter vzniknutej škody vyžaduje rekonštrukciu, opravu alebo výmenu, poskytovateľ má právo pripočítať k uvedenej škode aj náklady na rekonštrukciu, opravu alebo výmenu a zároveň aj ušlý zisk za obdobie kedy nie je možné ubytovacie zariadenie využívať. Zákazník je povinný uhradiť všetky takéto náklady poskytovateľovi bezodkladne. Poskytovateľ následne vystaví zákazníkovi potvrdenie o úhrade.
 7. Predĺžiť pobyt v ubytovacom zariadení nad rámec pôvodnej objednávky si môže zákazník dohodnúť počas pobytu jedine pri voľnej ubytovacej kapacite, pričom zákazník musí uhradiť doplatok za predĺženie pobytu. V prípade predĺženia pobytu môže zástupca poskytovateľa zákazníkovi ponúknuť aj iné ubytovacie zariadenie.
 8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neubytovať zákazníka, ktorý vyžaduje pobyt kratší ako 3 dni, t.j. 2 noci alebo trpí infekčnou alebo obdobnou chorobou, má neprístojné správanie alebo je pod vplyvom návykových a psychotropných látok.

Článok VII. - Zmeny dohodnutých služieb a ich právne dôsledky

 1. Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb poskytovateľa od dohodnutého obsahu Zmluvy sú z objektívnych dôvodov a v nevyhnutnom rozsahu prípustné. Poskytovateľ je pred začatím pobytu oprávnený zmeniť dohodnuté služby, ak nastanú okolnosti, ktoré mu bránia poskytnúť ich podľa dohodnutých podmienok. Takéto zmeny je poskytovateľ povinný objednávateľovi bezodkladne oznámiť.
 2. Ak je poskytovateľ nútený pred začiatkom pobytu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny pobytu, musí sa v návrhu uviesť nová cena. Ak objednávateľ v lehote určenej poskytovateľom od Zmluvy výslovne písomným spôsobom neodstúpi, má sa za to, že s navrhovanou zmenou Zmluvy bezvýhradne súhlasí.
 3. Objednávateľ má právo na odstúpenie od Zmluvy a na vrátenie zaplatenej ceny alebo zálohy, prípadne na prevod zaplatenej čiastky za úhradu ceny náhradného plnenia a to bez akýchkoľvek storno poplatkov:

a)  pri zrušení pobytu zo strany poskytovateľa,

b)  pri závažnej zmene ubytovania, termínu, alebo ceny poskytovaných služieb.

4. Za závažnú zmenu sa nepokladá zmena ubytovania v tom istom pobytovom mieste, ak je zachovaná kategória a dohodnutý rozsah vybavenia takéhoto objektu, resp. služby poskytnuté v náhradnom objekte sú rovnaké, alebo vyššej kategórie.

5. Poskytovateľ je oprávnený uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas pobytu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a služby. V týchto prípadoch je poskytovateľ povinný:

a)  zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

b)  vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo

c)  poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny pobytu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie.

6. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu vzniknuté objektívnymi príčinami podľa predchádzajúceho bodu, alebo spôsobené technickým poruchami, počasím, dopravnou situáciou, štrajkom a pod.

7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí.

8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo okamžite zrušiť pobyt v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (vis major) a ktoré znemožňujú či zásadným spôsobom obmedzujú realizáciu alebo dokončenie pobytu, bezpečnosť účastníkov a pod.

9. Zmeny uvedené v ods. 6 a 7 tohto článku nie sú dôvodom k odstúpeniu klienta od Zmluvy.

10. Prípadné zvýšené náklady vzniknuté v priebehu pobytu z dôvodu neodvrátiteľných udalostí, ktorým nemohol poskytovateľ zabrániť alebo ich predvídať, si hradí každý klient sám.

 

Článok VIII. - Poistenie účastníkov pobytu

 1. Účastníci pobytov nemajú poistenie zahrnuté v cene pobytu a poskytovateľ ho nezabezpečuje. Poistenie vo zvolenom rozsahu poistného krytia vrátane prípadného poistenia stornopoplatku si zabezpečuje každý účastník sám.
 2. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť a nie je možné na neho vznášať žiadne nároky na náhradu ujmy, ktorá by inak mohla byť krytá poistením.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za veci vnesené zákazníkom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených a stratených veciach. Do ubytovacích zariadení sa zakazuje vnášanie cenných predmetov. Cenné predmety a osobné veci si môže zákazník nechať uschovať za poplatok u správcu Apartmánového domu PATRIS alebo na recepcii hotela Nezábudka.

 

Článok IX. - Zmluvné pokuty (Stornovacie podmienky a poplatky)

 1. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím pobytu zrušiť zmluvný vzťah (odstúpiť od zmluvy), ktorý vznikol záväzným prihlásením sa na pobyt.
 2. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy zašle objednávateľ doporučene poskytovateľovi, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia poskytovateľovi.
 3. Ak nie sú dôvodom odstúpenia od Zmluvy okolnosti podľa článku VII, bod 2 alebo 3, alebo iné podstatné porušenie povinnosti poskytovateľa stanovené Zmluvou, alebo ak poskytovateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľa, je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi storno poplatok. Výška storno poplatku je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na pobyt alebo čerpania služieb:
 • základný stornopoplatok je 20 €/pobyt od uzatvorenia Zmluvy do 31. dňa pred nástupom na pobyt,
 • 20 % z ceny objednaných služieb od 30. dňa do 21. dňa pred nástupom na pobyt,
 • 30 % z ceny objednaných služieb od 20. dňa do 14. dňa pred nástupom na pobyt,
 • 50 % z ceny objednaných služieb od 13. dňa do 7. dňa pred nástupom na pobyt,
 • 100 % z ceny objednaných služieb 6 a menej dní pred nástupom na pobyt.

4. Na určenie počtu dní pre výpočet stornopoplatku je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň nástupu na pobyt.

5. Poskytovateľ má právo odpočítať stornopoplatok od zloženej zálohy alebo zo zaplatenej ceny pobytu.

6. Žiadosť objednávateľa o zmenu termínu pobytu uvedeného v Zmluve, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany objednávateľa zaplatiť stornopoplatok za zrušenie Zmluvou objednaného pobytu, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

7. Finančný rozdiel medzi zaplatenou cenou pobytu a stornopoplatkom vráti poskytovateľ objednávateľovi do 60 dní odo dňa platného zrušenia zmluvného vzťahu bezhotovostným platobným prevodom.

8. V prípade, že objednávateľ uhradil cenu pobytu alebo jej časť zľavovými kupónmi, ktoré objednávateľ kúpil a zaplatil na zľavovom portále, alebo pobyt uhradil priamou platbou ubytovaciemu portálu nie je cena kupónov v prípade storna alebo platby ubytovaciemu portálu zahrnutá do storno poplatku ani do finančného vyrovnania podľa článku IX,, bod 7. Stornopoplatok a finančný rozdiel medzi zaplatenou cenou pobytu a stornopoplatkom bude v tomto prípade vyčíslený len z ceny (doplatku), ktorý objednávateľ priamo uhradil poskytovateľovi.

9. Za nevyužité zľavové kupóny, ktoré objednávateľ kúpil a zaplatil na zľavovom portáli nenesie poskytovateľ žiadnu zodpovednosť a nemá povinnosť vrátiť cenu kupónov alebo jej časť v prípade ich nevyužitia. Poskytovateľ má povinnosť mať voľné termíny na rezerváciu pobytu v čase platnosti kupónov, ale nemá povinnosť mať voľný konkrétny termín želaný objednávateľom.

 

Článok X. - Reklamačné konanie a zodpovednosť za škody

 1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu a odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo u dodávateľa služieb v mieste pobytu, v spolupráci ktorého sa vyhotoví písomný záznam o nevyhovujúcich službách. V prípade nedodržania tohto postupu môže byť reklamácia zamietnutá.
 2. Ak nezabezpečí poskytovateľ alebo dodávateľ služieb riadne a včas nápravu reklamovaných služieb, môže objednávateľ uplatniť svoju reklamáciu bezodkladne po návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby vôbec neboli čerpané, odo dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa Zmluvy, u poskytovateľa, pričom k písomnému uplatneniu svojich práv doloží objednávateľ záznam, urobený podľa predchádzajúceho bodu 1.
 3. Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami účasti na pobytoch je poskytovateľ po prešetrení povinný odpovedať písomnou formou, najneskôr v lehote do 30 dní od preukázateľného doručenia reklamácie.
 4. Za predmet reklamácie sa nepovažujú škody a majetkové ujmy spôsobené klientovi, ktoré si klient môže dať poistiť odpovedajúcim druhom poistenia, napr. komplexné cestovné poistenie, alebo sú z rozsahu takéhoto poistného krytia výslovne vyňaté.
 5. Poskytovateľ je zbavený zodpovednosti za škodu, ak škodu nezavinil on a ani jeho zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností.
 6. Poskytovateľ nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb.
 7. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi odstúpením od Zmluvy.
 8. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe poskytovateľa (vis major) alebo okolnosti na strane klienta, na základe ktorých klient úplne alebo čiastočne nevyužije objednané, zaplatené a poskytovateľom zabezpečené služby (napr. nenastúpenie na pobyt, vylúčenie z účasti, nečerpanie služieb vlastným pričinením klienta, alebo dobrovoľné nečerpanie služieb klientom), nevzniká klientovi nárok na náhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.
 9. Malé zmeny v poskytovaní služieb zo strany vedenia ubytovacieho zariadenia ako zmluvného partnera (organizácia stravovania, poskytovanie doplnkových služieb, stavebná činnosť a pod.) môžu nastať v priebehu sezóny v krátkej dobe pred odchodom na pobyt. Uvedené zmeny nemôžu byť predmetom reklamácie a poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 10. Ubytovanie klientov začína prvý deň zmluvne dohodnutého pobytu o 14 00 hodine. Klienti sú povinní uvoľniť apartmán do 10 00 hodiny posledného dňa zmluvne dohodnutého pobytu. V prípade neskorého príchodu klienta (ov) a aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytovanie. Poskytovateľ neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť objednávateľovi z týchto dôvodov a nekompenzuje služby, ktoré sa z týchto dôvodov nečerpali. Reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.
 11. Poskytovateľ neručí a nezodpovedá:

a)  za majetok účastníkov pobytu v prípade jeho poškodenia, straty alebo krádeže,

b)  za dopravnú situáciu, za prípadné meškanie autobusovej, vlakovej alebo inej dopravy a neručí ani nezodpovedá za škody, ktoré týmto vzniknú.

Článok XI. Spracovanie osobných údajov

V súvislosti s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej iba „GDPR“) a zákonom č.8/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba „ZOOU“) si Vás týmto dovoľujeme informovať a poučiť o Vašich právach a našich povinnostiach tak, ako vyplývajú z GDPR a ZOOU.

 1. SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov ste udelili spoločnosti EDUREC, s.r.o., IČO 36 820 709, so sídlom Sv. Cyrila a Metoda 3421/14, 038 61 Vrútky, zapísanej v obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sro, vložka 19374/L (ďalej iba „Správca“).
  Osobné údaje budú spracovávané Správcom, osobné údaje však pre Správcu môže spracovávať aj poskytovateľ softwaru, prípadne ďalšie osoby, ktorých ingerencia vyplýva z charakteru poskytovaných služieb alebo plnenia zmluvných alebo právnych povinností, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.
  Osobné údaje môžu byť taktiež odovzdané tretím osobám v súvislosti s plnením zmluvných podmienok, ako aj tých uložených príslušnými právnymi predpismi (orgány štátnej správy, zmluvný partner pre vedenie účtovníctva, a pod.).
 2. ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV
  Správca, bude spracovávať iba tie osobné údaje, s ktorých spracovaním ste súhlasili a iba v rozsahu nevyhnutne nutnom pre účel, pre ktorý sú spracovávané. Spracovávať budeme tiež Vaše osobné údaje za účelom splnenia povinností, ktoré nám ukladá zákon a iné obecne záväzne právne predpisy (daňové predpisy, archivácia a pod.). Pre Vašu informáciu uvádzame jednotlivé kategórie osobných údajov:
 • identifikačné údaje slúžiace k Vašej jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii (meno, priezvisko, titul, číslo OP alebo rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt s Vami (kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné obdobné informácie),
 • popisné údaje (napr. bankové spojenie),
 • ďalšie údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   Správca bude spracovávať iba tie údaje, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti budeme Vaše osobné údaje spracovávať pre tieto účely:

 • účely obsiahnuté vo výslovnom súhlase, ktorý ste nám poskytli (plnenie povinností a výkon práv z uzatvorenej ubytovávej zmluvy),
 • ochrana práv Správcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok),
 • plnenie povinností vyplývajúcich pre Správcu z obecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí orgánov štátnej správy (napr. vedenie účtovníctva, archivácia a pod.).

4. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV
    Osobné údaje, ktoré spracovávame sú získavané na základe:

 • Vami udeleného výslovného súhlasu a priamo od Vás (ubytovacia zmluva, e-mailová korešpondencia, telefón, chat, webové stránky, kontaktné formuláre, sociálne siete, vizitky a pod.). Povinný ste poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov ste povinný zmenu bezodkladne oznámiť správcovi.
 • verejne prístupné registre, zoznamy a evidencie (napr. Obchodný register, Živnostenský register, verejný telefónny zoznam a pod.),
 • od tretej osoby, ktorej ste udelili súhlas s odovzdaním Vašich osobných údajov Správcovi.

5. SUBJEKTY OSOBNÝCH ÚDAJOV
    Spracovávame iba údaje tých osôb, ktoré sú potrebné pre daný účel. V rámci našej činnosti tak spracovávame osobné údaje:

 • klientov,
 • zamestnancov,
 • zmluvných partnerov,
 • tretích osôb ak je to nevyhnutne nutné (napr. Uchádzač o zamestnanie a pod.).

6. DOBA SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV
    Vaše údaje budeme spracovávať vždy iba dobu nevyhnutne potrebnú pre daný účel. Doba spracovania je určená buď v rámci Vami poskytnutého súhlasu, v uzatvorenej zmluve, alebo je stanovená obecne záväzných právnym predpisom.

7. SPÔSOB SPRACOVANIA  A OCHRANY
    Spracovávanie prebieha spravidla v sídle Správcu, poverenými zamestnancami Správcu. Ku spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne aj manuálnym spôsobom v prípade osobných údajov v listinnej podobe za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal Správca technicko-organizačné opatrenia k zaisteniu ochrany osobných údajov najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu ako aj k inému zneužitiu. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené rešpektujú Vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

8. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV
    ZOOU a GDPR Vám, ako subjektu údajov, zakladajú široké oprávnenia. K najdôležitejším z nich patrí právo na prístup k údajom zahŕňajúce právo na informácie týkajúce sa:

 • rozsahu a účelu spracovania,
 • doby spracovávania,
 • zdroja osobných údajov,
 • príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorých osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,
 • právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov,
 • profilovanie osobných údajov.

Ak sa budete domnievať, že Správca vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete požiadať Správcu o vysvetlenie alebo odstránenie závadného stavu (napr. blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov).
V prípade, že by sme na Vašu žiadosť nereflektovali, máte možnosť obrátiť sa so svojim problémom na dozorný úrad, ktorým je podľa ZOOU Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: 02/32 31 3214, statny.dozor@pdp.gov.sk.

Článok XII. - Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na pobytoch platia pre účastníkov pobytov poskytovateľa a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak nie je poskytovateľom stanovený či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak a to vždy písomnou formou.
 2. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na pobytoch vstupujú do platnosti dňa 01.6.2015.
 3. Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok účasti na pobytoch sa vzťahuje na pobyty v apartmáne v Apartmánovom dome PATRIS a na služby poskytované poskytovateľom, s výnimkou prípadov, ak poskytovateľ vopred písomne dohodne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.
 4. Ak sa odlišuje vymedzenie pobytu uvedené v rôznych reklamných materiáloch alebo aj v týchto Všeobecných zmluvných podmienkach účasti na pobytoch od Zmluvy, má vždy prednosť vymedzenie v Zmluve.
 5. Objednávateľ potvrdzuje svojim podpisom na Zmluve, resp. zaplatením pobytu, že sú mu tieto Všeobecné zmluvné podmienky účasti na pobytoch známe, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

Vo Vrútkach, dňa 24.5.2018